Privacy Policy Gastouder Maarssen

Gastouder Maarssen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Gastouder Maarssen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
 • Als Gastouder Maarssen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

info@gastoudermaarssen.nl

Persoonsgegevens van kinderen en ouders en  worden door Gastouder Maarssen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • administratieve doeleinden:
 • communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- de overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Gastouder Maasrssen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • naam, adres, woonplaats (NAW-gegevens);
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • BSN-nummer;
 • registratienr. Landelijk Register Kinderopvang (LRK);
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • IBAN-nummer + tenaamstelling.

Huisgeno(o)t(en)

 • naam (roepnaam, voorletters en achternaam);
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres.

  Uw persoonsgegevens worden door Gastouder Maarssen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

  - gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna in de administratie voor maximaal 7 jaar (op grond waarvan de wet dit vereist).
  - Voor een zo goed mogelijke werking maakt onze website gebruik van cookies. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden.
  Ook kunnen we dankzij cookies zien welke pagina’s worden bekeken en kunnen we onze website hierdoor verbeteren.
  - Cookies worden op uw computer opgeslagen en zijn op elk gewenst moment te verwijderen. Na het verwijderen van cookies is het mogelijk dat u uw voorkeuren opnieuw zult moeten instellen of dat u steeds opnieuw moet inloggen. Cookies zijn geheel veilig en slaan geen e-mailadressen of telefoonnummers op.

Uitleg over de gebruikte cookies op onze website

Wij vinden het belangrijk dat u weet welke cookies onze website gebruikt en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. We willen namelijk graag én uw privacy én de gebruiksvriendelijkheid van onze website zoveel mogelijk waarborgen.

Hieronder leest u meer over de cookies die gebruikt worden door en via onze website en voor welke doeleinden.

Functionele cookies
Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website naar behoren functioneert. Onze website gebruikt cookies voor:

 • het onthouden van informatie die u invult op de verschillende plekken, zodat u niet steeds al uw gegevens opnieuw hoeft in te vullen;
 • het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina bijvoorbeeld als er een lange enquête wordt ingevuld of als u veel gegevens moet invullen;
 • het opsporen van misbruik van onze website en diensten door bijvoorbeeld een aantal opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren.

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken of derden hebben inzage in de gegevens indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie
 • De software van de kinderopvang
 • Het onderhouden van de back-ups
 • Informatie-uitwisseling aan overheidsinstanties (b.v. gemeenten, GGD-instellingen, Belastingdienst)
 • De overdracht van een dossier (Gerechtsdeurwaarder)
 • Het aanbieden van cursussen

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is (b.v. de Belastingdienst). Een ander voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 • Alle personen die namens Gastouder Maarssen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • gegevens op papier (o.a. fysieke dossiers) worden bewaard in afgesloten kasten  in ons huis.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken dagelijks back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Eventuele stagiaires worden geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • Gastouder maarssen maakt gebruik van social media ,zoals facebook, instagram etc, hier worden foto’s geplaatst
 • Ook kunnen er foto’s worden gebruikt op de website van Gastouder Maarssen.

Er wordt bij ondertekening toestemming gegeven voor het plaatsen van foto’s.

Deze foto’s kunnen ten alle tijden verwijderd worden en worden vernietigd als de opvang termijn verstreken is.

Contactgegevens :

Nicole Frank

Nicolaas Basterthof 8

3603EP Maarssen.

0624762187

info@gastoudermaarssen.nl

Scroll naar boven